Thông tin bằng những ngôn ngữ khác nhau.

Chúng tôi cố gắng làm cho dịch vụ của chúng tôi dễ tiếp cận càng nhiều càng tốt cho tất cả mọi người. Nếu tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính của bạn và bạn muốn nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ riêng của bạn, xin vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng ta có thể tiếp chuyện với nhau gần như ngay lập tức qua điện thoại thông qua một thông dịch viên. Chỉ cần liên lạc với chúng tôi và cho chúng tôi biết ngôn ngữ bạn nói - gọi cho chúng tôi số 0345 015 4033 hoặc email  phso.enquiries@ombudsman.org.uk.

Thông tin, về làm thế nào để nộp một đơn khiếu nại cho chúng tôi, có sẵn trong một số ngôn ngữ trên trang web này, kể cả tiếng Việt. Xin vui lòng sử dụng các liên kết dưới đây. .

Nộp đơn khiếu nại đến Vị Thanh tra Sở Y tế (Health Service Ombudsman)